categorieen Menu
0
zoeken
https://www.rvskranen.nl/algemene-voorwaarden
Vragen? Gebruik ons contactformulier of bel naar: 029 72 543 98
Zoeken
Winkelmandje

  Algemene leveringvoorwaarden CAS Sanitair


  Inhoudsopgave:
  Artikel: 01 Definities
  Artikel: 02 Identiteit van de ondernemer
  Artikel: 03 Toepasselijkheid
  Artikel: 04 Het aanbod
  Artikel: 05 De overeenkomst
  Artikel: 06 Herroepingsrecht
  Artikel: 07 Kosten in geval van herroeping
  Artikel: 08 Uitsluiting herroepingsrecht
  Artikel: 09 De prijs
  Artikel: 10 Conformiteit en garantie
  Artikel: 11 Levering en uitvoering
  Artikel: 12 Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging
  Artikel: 13 Betaling
  Artikel: 14 Klachtenregeling
  Artikel: 15 Geschillen
  Artikel: 16 Aanvullende of afwijkende bepalingen


  Artikel 01 Definities
  In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
  1. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van
  zijn herroepingsrecht;
  2. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van
  beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;
  3. Dag: kalenderdag;
  4. Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten
  en/of diensten, waarvan de leverings-en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;
  5. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om
  informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige
  raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.
  6. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien
  van de overeenkomst op afstand;
  7. Mailadres CAS Sanitair: u kunt info@cassanitair.nl gebruiken of het e-mailadres van de desbetreffende
  webshop van Cas Sanitair wanneer u gebruik wilt maken van uw herroepingsrecht.
  8. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan
  consumenten aanbiedt;
  9. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer
  georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het
  sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor
  communicatie op afstand;
  10.Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van
  een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn
  samengekomen.
  11.Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden van de ondernemer.

  Artikel 02 -Identiteit van de ondernemer
  CAS Sanitair handelend onder de naam; kranenpagina, kranenwereld, medischekranen, rvskranen en steinbergkranen.
  Communicatieweg 13C
  3641 SG Mijdrecht
  Tel: 0297-254398

  Bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 10:00 uur tot 17:00 uur
  en op zaterdag tot 16.00 uur

  e-mailadres: info@cassanitair.nl
  KvK nummer: 54743389
  BTW nummer: NL851423735B01

  Indien de activiteit van de ondernemer is onderworpen aan een relevant vergunningstelsel: de
  gegevens over de toezichthoudende autoriteit:
  Indien de ondernemer een gereglementeerd beroep uitoefent:
  - de beroepsvereniging of
  - organisatie waarbij hij is aangesloten;
  - de beroepstitel, de plaats in de EU of de Europese Economische Ruimte waar deze is toegekend;
  - een verwijzing naar de beroepsregels die in Nederland van toepassing zijn en aanwijzingen waar
  en hoe deze beroepsregels toegankelijk zijn.

  Artikel 03 -Toepasselijkheid
  1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke
  tot stand gekomen overeenkomst op afstand en bestellingen tussen ondernemer en consument.
  2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene
  voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal
  voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene
  voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig
  mogelijk kosteloos worden toegezonden.
  3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige
  lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden
  langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat
  deze door de consument op een eenvoudige manier kan
  worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.
  Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand
  wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg
  kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of
  op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
  4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product-of dienstenvoorwaarden
  van toepassing zijn, is het tweede en derdelid van overeenkomstige toepassing en kan de consument
  zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling
  die voor hem het meest gunstig is.
  5. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of
  gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijft de overeenkomst en deze voorwaarden voor
  het overige in stand en zal de betreffende bepaling in onderling overleg onverwijld vervangen
  worden door een bepaling dat de strekking van het oorspronkelijke zoveel mogelijk benaderd.
  6. Situaties die niet in deze algemene voorwaarden zijn geregeld, dienen te worden beoordeeld ‘naar
  de geest’ van deze algemene voorwaarden.

  7. onduidelijkheden over de uitleg of inhoud van één of meerdere bepalingen van onze
  voorwaarden, dienen uitgelegd te worden ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.

  Artikel 04 -Het aanbod
  1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit
  nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
  2. Het aanbod is vrijblijvend. De ondernemer is gerechtigd het aanbod te wijzigen en aan te passen.
  3. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten
  en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het
  aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van
  afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of
  diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
  4. Alle afbeeldingen, specificaties gegevens in het aanbod zijn indicatie en kunnen geen aanleiding
  zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
  5. Afbeeldingen bij producten zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten.
  Ondernemer kan niet garanderen dat de weergegeven kleuren exact overeenkomen met de echte
  kleuren van de producten.
  6. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en
  verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het
  bijzonder:
  o De prijs inclusief belastingen;
  o Kosten van verzending;
  o Wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
  o Het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
  o De wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;
  o De termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen de
  ondernemer de prijs garandeert;
  o De hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik
  van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag
  dan het reguliere basistarief voor het gebruikte communicatiemiddel;
  o of de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, en zo ja op welke wijze
  deze voor de consument te raadplegen is;
  o De manier waarop de consument, voor het sluiten van de overeenkomst, de door hem in
  het kader van de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en indien gewenst
  herstellen;
  o De eventuele andere talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten;
  o Gedragscodes waaraan de ondernemer zich heeft onderworpen en de wijze waarop de
  consument deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen; en
  o De minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een duurtransactie.

  Optioneel: beschikbare maten, kleuren, soort materialen.

  Artikel 05 -De overeenkomst
  1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van
  aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
  2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de
  ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod.
  Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de
  consument de overeenkomst ontbinden.
  3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en
  Organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij
  voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer
  daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
  4. De ondernemer kan zich- binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de consument aan zijn
  betalingsverplichtingen kan voldoen, evenals van al die feiten en factoren die van belang zijn
  voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond
  van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd
  gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden
  te verbinden.
  5. De ondernemer zal bij het product of dienst aan de consument de volgende informatie, schriftelijk
  of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen
  op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
  a.het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;
  b.de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht
  gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
  c.de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
  d.de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij de ondernemer deze
  gegevens al aan de consument heeft verstrekt vóór de uitvoering van de overeenkomst;
  e.de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van
  meer dan één jaar of van onbepaalde duur is.
  6.In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de
  eerste levering.
  7.Iedere overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende
  voorwaarden van voldoende beschikbaarheid van de betreffende producten.

  Artikel 06 –Herroepingsrecht Bij levering van producten:
  1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder
  opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag
  na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen
  en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger.
  2. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking.
  De klant zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te
  kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik
  maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in
  de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte
  redelijke en duidelijke instructies.
  3. Wanneer de consument gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit
  binnen 14 dagen, na ontvangst van het product, kenbaar te maken aan de ondernemer. Het kenbaar maken dient
  de consument te doen via ons e-mailadres. Nadat de consument kenbaar heeft gemaakt gebruik te
  willen maken van zijn herroepingsrecht dient de klant het product binnen 14 dagen retour te sturen.
  De consument dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van
  een bewijs van verzending.
  4. Indien de klant na afloop van de in lid 2 en 3 genoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te
  willen maken van zijn herroepingsrecht resp. het product niet aan de ondernemer heeft teruggezonden, is de
  koop een feit.
  Bij levering van diensten:
  5. Bij levering van diensten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave
  van redenen te ontbinden gedurende ten minste 14 dagen, ingaande op de dag van het aangaan van de overeenkomst.
  6. Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de consument zich richten naar de door de
  ondernemer bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte redelijke en duidelijke
  instructies.

  Artikel 07 -Kosten in geval van herroeping
  1. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van
  terugzending voor zijn rekening.
  2. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk
  binnen 14 dagen na herroeping, terugbetalen. Hierbij is wel de voorwaarde dat het product reeds terug ontvangen
  is door de webwinkelier of sluitend bewijs van complete terugzending overlegd kan worden.

  Artikel 08 -Uitsluiting herroepingsrecht
  1. De ondernemer kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten voor producten zoals omschreven in lid 2 en 3.
  De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien de ondernemer dit duidelijk in het aanbod,
  althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.
  2. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:
  a.die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;
  b.die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
  c.die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
  d.die snel kunnen bederven of verouderen;
  e.waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de
  ondernemer geen invloed heeft;
  f.voor losse kranten en tijdschriften;
  g.voor audio - en video -opnamen en computersoftware waarvan de consument de verzegeling
  heeft verbroken.
  h.voor hygiënische producten waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.
  3. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor diensten:
  a.betreffende logies, vervoer, restaurantbedrijf of vrijetijdsbesteding te verrichten op een
  bepaalde datum of tijdens een bepaalde periode;
  b.waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de consument is begonnen voordat de
  bedenktijd is verstreken;
  c.betreffende weddenschappen en loterijen.

  Artikel 09 -De prijs
  1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden
  producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen
  in btw - tarieven.
  2. In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden
  zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele
  prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen
  zijn, worden bij het aanbod vermeld.
  3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij
  het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
  4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de
  ondernemer dit bedongen heeft en:
  a.deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
  b.de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
  5. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.
  6. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk – en zetfouten. Voor de gevolgen van druk – en zetfouten wordt
  geen aansprakelijkheid aanvaard. Bij druk – en zetfouten is de ondernemer niet verplicht het product volgens de
  foutieve prijs te leveren.

  Artikel 10 -Conformiteit en Garantie
  1. De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst,
  de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op
  de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
  Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
  2. Een door de ondernemer, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke
  rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden.
  3. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde producten dienen binnen 4 weken na levering aan de ondernemer schriftelijk
  te worden gemeld. Terugzending van de producten dient te geschieden in de originele verpakking en in
  nieuwstaat verkerend.
  4. De garantietermijn van de ondernemer komt overeen met de fabrieksgarantietermijn. De ondernemer is echter te nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de producten voor elke individuele toepassing door de consument, noch voor eventuele adviezen ten aanzien van het gebruik of de toepassing van de producten.
  5. De garantie geldt niet indien:
  O De consument de geleverde producten zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door
  derden heeft laten repareren en/of bewerken;
  O De geleverde producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden
  behandeld of in strijd zijn met de aanwijzingen van de ondernemer en/of op de verpakking behandeld zijn;
  O De ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of
  zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen.

  Artikel 11 -Levering en uitvoering
  1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de
  uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
  2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.
  3. Met inachtneming van hetgeen hierover in lid 4 van dit artikel is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde
  bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij consument akkoord is gegaan met
  een langere leveringstermijn. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel
  slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de
  bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten
  te ontbinden. De consument heeft geen recht op een schadevergoeding.
  4. Alle levertermijnen zijn indicatief. Aan eventuele genoemde termijnen kan de consument geen rechten
  ontlenen. Overschrijding van een termijn geeft de consument geen recht op schadevergoeding.
  5. In geval van ontbinding conform het lid 3 van dit artikel zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald
  heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding, terugbetalen.
  6. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer zich inspannen om een
  vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze
  worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet
  worden uitgesloten. De kosten van een eventuele retourzending zijn voor rekening van de ondernemer.
  7. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het
  moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte
  vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

  Artikel 12 -Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging
  Opzegging
  1. De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het
  geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen)of diensten, te allen tijde
  opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste
  één maand.
  2. De consument kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld
  afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen)of diensten, te allen tijde tegen het einde van de
  bepaalde duur opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten
  hoogste één maand.
  3. De consument kan de in de vorige leden genoemde overeenkomsten:
  O te allen tijde opzeggen en niet beperkt worden tot opzegging op een bepaald tijdstip of in een bepaalde periode;
  O tenminste opzeggen op dezelfde wijze als zij door hem zijn aangegaan;
  O altijd opzeggen met dezelfde opzegtermijn als de ondernemer voor zichzelf heeft bedongen.
  Verlenging
  4. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren
  van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, mag niet stilzwijgend worden verlengd of
  vernieuwd voor een bepaalde duur.
  5. In afwijking van het vorige lid mag een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het
  geregeld afleveren van dag – nieuws - en weekbladen en tijdschriften stilzwijgend worden verlengd voor een
  bepaalde duur van maximaal drie maanden, als de consument deze verlengde overeenkomst tegen het einde van de
  verlenging kan opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
  6. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten
  of diensten, mag alleen stilzwijgend voor onbepaalde duur worden verlengd als de consument te allen tijde
  mag opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand en een opzegtermijn van ten hoogste drie maanden in
  geval de overeenkomst strekt tot het geregeld, maar minder dan eenmaal per maand, afleveren van dag -,
  nieuws - en weekbladen en tijdschriften.
  7. Een overeenkomst met beperkte duur tot het geregeld ter kennismaking afleveren van dag -, nieuws -en weekbladen
  en tijdschriften (proef - of kennismakingsabonnement)wordt niet stilzwijgend voortgezet en eindigt automatisch
  na afloop van de proef - of kennismakingsperiode.
  Duur
  8. Als een overeenkomst een duur van meer dan een jaar heeft, mag de consument na een jaar de overeenkomst te allen
  tijde met een opzegtermijn van ten hoogste een maand opzeggen, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich
  tegen opzegging vóór het einde van de overeengekomen duur verzetten.

  Artikel 13 –Betaling
  1. Voor zover niet anders is overeengekomen, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan
  binnen 7 werkdagen na het ingaan van de bedenktermijn als bedoeld in artikel 6 lid 1. In geval van een overeenkomst tot
  het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft
  ontvangen.
  2. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer
  te melden.
  3. In geval van wanbetaling van de consument heeft de ondernemer behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de
  vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

  Artikel 14 –Klachtenregeling
  1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt
  de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
  2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 7 dagen volledig en duidelijk omschreven worden
  ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.
  3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van
  ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer
  binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een
  meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
  4. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is
  voor de geschillenregeling.
  5. Bij klachten dient een consument zich allereerst te wenden tot de ondernemer.
  * Bij klachten die niet in onderling overleg opgelost kunnen worden kan de consument zich richten bij een
  bevoegde rechter te Amsterdam dan wel de bevoegde rechter van de plaats waar de afnemer domicilie heeft,
  behoudens uiteraard het dwingende recht der wet zich te wenden tot Stichting.
  * Aan het voorleggen van een geschil aan een geschillencommissie zijn kosten verbonden, deze die door de consument
  betaalt dienen te worden aan de betreffende commissie.
  * Tevens is het mogelijk om klachten aan te melden via het Europees ODR platform (http://ec.europa.eu/odr)
  6. Een klacht schort de verplichtingen van de ondernemer niet op, tenzij de ondernemer schriftelijk anders aangeeft.
  7. Indien een klacht gegrond wordt bevonden door de ondernemer, zal de ondernemer naar haar keuze of de
  geleverde producten kosteloos vervangen of repareren.

  Artikel 15 –Geschillen
  1. Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben,
  is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Ook indien de consument woonachtig is in het buitenland.
  2. Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing.

  Artikel 16 -Aanvullende of afwijkende bepalingen
  Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele
  van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze
  door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdragers